ANUNŢ Privind selecţia membrilor Consiliul de Administraţie Al societăţii PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE SA (3 posturi) conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

ANUNŢ Privind selecţia membrilor Consiliul de Administraţie Al societăţii PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE SA (3 posturi) conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în calitate de autoritate tutelară pentru Societatea PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE SA organizează concurs pentru selecţia a trei posturi de membru în Consiliul de Administraţie pentru o perioada de maxim 4 ani. Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaţilor, interviu preliminar, Etapa a II-a -analiză declaraţie de intenţie şi interviul final pentru candidaţii declaraţi „admişi” după etapa I. Condiţii obligatorii de participare: Administrator – profil general (2 posturi) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.Experienţă generală în muncă de minim 5 ani.Experienţă în conducerea/administrarea unei/unor societăţi comerciale, regiilor autonome sau a altor entităţi din sectorul public sau privat de minim 4 ani. Administrator independent – cu studii economice (un post) Studii superioare cu diplomă de licenţă, finalizate în domeniul fundamental ştiinţe economice.Experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Sau Administrator – cu studii juridice (un post) Studii superioare cu diploma de licenţă, finalizate, în domeniul fundamental ştiinţe juridice.Experienţă în domeniul juridic de cel puţin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Cerinţe comune tuturor posturilor Fără înscrisuri în cazierele judiciar şi fiscal.Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate. Dosarul de participare va conţine în mod obligatoriu: Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;Copie act de identitate;Copie documente de studii care atestă pregătirea profesională;Copie documente care să ateste experienţa profesională generală de minim 5 ani;Copie documente care să ateste experienţa profesională în domeniul studiilor de minim 4 ani;Copie documente care să ateste experienţa profesională generală de minim 5 ani în domeniul economic/juridic;Copie documente care să ateste experienţa profesională anterioară în posturi de conducere/coordonare/administrarea/ societăţilor comerciale/regiilor autonome, al altor
entităţi din sectorul public sau privat, de minim 4 ani (Carnet de muncă, Adeverinţă, sau extras ONRC, după caz); Cazier judiciar şi fiscal;Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;Declaraţii pe proprie răspundere conf. cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de administrator într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societăţile şi a prev. OUG 109/2011 cu completările şi modificările ulterioare, neîncadrarea în situaţia de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecţie. (Declaraţiile se solicită anterior trimiterii dosarului de candidatură, la adresa: office@arc-consulting.ro). Criterii de evaluare/selecţie (conform art.33 din H.G. 722/2016): Competenţe specifice sectorului de activitate;Competenţe profesionale de importanţă strategică;Cunoştinţe de Guvernanţă corporativă; Competenţe sociale şi personale; Reputaţie personală şi profesională;Integritate şi independenţă;Gradul de aliniere cu Scrisoarea de aşteptări a acţionarilor. Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează şi se vor depune electronic la adresa de e-mail office@.arc-consulting.ro. Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 august 2022